گروه های پژوهشی

تعداد بازدید:۸۳۱

گروه های پژوهشی فعال در جهاد خواجه نصیر الدین طوسی عبارتند از:

  • گروه پژوهشی مخابرات
  • گروه پژوهشی ماشین های الکتریکی
  • گروه پژوهشی تولید برق تجدیدپذیر
  • گروه پژوهشی محرکه های الکتریکی با سازگاری الکترومغناطیس
  • گروه پژوهشی نانوالکترونیک