مدیر اداره امور مالی

تعداد بازدید:۴۱۸

1ـ شرایط احراز طبقات شغلی

عنوان طبقه شغلی

شرایط احراز

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

سابقه کار مرتبط

توضیحات

مدیر امور مالی

لیسانس

حسابداری ـ مدیریت

2 سال

 

مدیر امور مالی

لیسانس

سایر رشته ها

4 سال

 

مدیر امور مالی

فوق دیپلم

امور مالی

4 سال

 

2) شرح وظایف کلی طبقات شغلی (جاری و ادواری)

 

ــ دریافت و تنظیم برنامه کار روزانه از مسئول مافوق

ــ اطلاع کامل از اهداف کیفی سیستم و خط مشی کیفی واحد

ــ نظارت و همکاری در تهیه دستورالعمل های مربوط به تدوین بودجه برای واحد

ــ بررسی عملکرد بودجه و مقایسه آن با بودجه مصوب

ــ برنامه ریزی به منظور تامین و تخصیص منابع مالی کافی به طرح های مختلف و همچنین رفع مشکلات و تنگناهای مالی از طریق تحصیل وام از موسسات اعتباری و بانک ها

ــ انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حسابها

ــ کنترل و نظارت بر وصول درآمدها برابر مقررات و پرداخت مخارج در حدود اعتبارات مصوب

ــ نظارت و مشارکت در تنظیم قراردادهای مالی و نظارت بر انجام آن بر اساس مفاد قرارداد تا پایان کار

ــ کنترل و نظارت بر اسناد صادر شده مالی

ــ همکاری و هماهنگی لازم با بازرسان و حسابرسان قانونی در مواقع لزوم

ــ کنترل کلیه اسناد، رسیدها و حواله های صادره شده توسط انبار

ــ تجزیه و تحلیل وضعیت مالی و ارائه پیشنهادات مقطعی یا بلند مدت به منظور رفع مشکلات مالی

ــ تهیه و تنظیم گزارش های توجیهی مالی جهت ارائه به مافوق

ــ نظارت و کنترل و نگهداری حساب دارایی ها و اموال

ــ نظارت و کنترل ترارهای مالی نظیر صورت حساب سود و زیان، تراز آزمایش ماهیانه، تراز پایان سال و ارائه آن به مسئول مافوق

ــ نظارت بر تنظیم گزارشات مالی (لیست حقوق، بیمه، مالیات و...)

ــ نظارت بر تنظیم دفاتر و نگهداری حساب ها

ــ انجام اقدامات و پیگیری های لازم در زمینه تبدیل سیستم های دستی به مکانیزه و تهیه نرم افزارهای مورد نیاز با همکاری کارشناسان ذیربط

ــ دریافت لیست حقوقی و اضافه کاری پرسنل از واحد اداری

ــ برقراری تماس مستمر و جوابگویی به ادارات، سازمان ها و سایر مراکز ذیربط در رابطه با حل و فصل مسایل و مشکلات مالی و مالیاتی

 

ــ تهیه و تنظیم لوایح مالیاتی، بیمه و نظایر آن و شرکت در کمیسیون های مربوطه

ــ رعایت کلیه آیین نامه ها و دستورالعمل های واحد در موارد تعیین شده

ــ تنظیم برنامه کاری و راهنمایی کمک کارشناسان امور مالی

ــ انجام سایر امور  محوله از طرف مقام مافوق