معاونت اموزشی

تعداد بازدید:۸۲۰

1ـ شرایط احراز طبقات شغلی

عنوان طبقه شغلی

شرایط احراز

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

سابقه کار مرتبط

توضیحات

مدیر آموزش

فوق لیسانس

برنامه ریزی آموزش

1 سال

 

مدیر آموزش

فوق لیسانس

سایر رشته ها

2 سال

با گذراندن دوره های مورد نیاز

مدیر آموزش

لیسانس

برنامه ریزی آموزش

3 سال

 

مدیر آموزش

لیسانس

سایر رشته ها

5 سال

با گذراندن دوره های مورد نیاز

2) شرح وظایف کلی طبقات شغلی (جاری و ادواری)

 

ــ پیشنهاد بودجه آموزشی سالانه

ــ تعیین نیازهای آموزشی پرسنل واحد با همکاری معاونین و مدیران مربوطه

ــ برآورد هزینه های آموزشی و ارائه آن به رییس واحد جهت تصویب

ــ تهیه برنامه آموزشی واحد

ــ انجام ثبت نام با توجه به برنامه آموزش و پیگیری انجام برنامه آموزش

ــ نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی

ــ تهیه سوابق آموزشهای برگزار شده

ــ تعیین اثر بخشی آموزشهای برگزار شده

ــ تجدید نظر در برنامه های آموزشی در صورت عدم اثر بخشی آموزشهای برگزار شده

ــ بایگانی سوابق آموزشی

ــ تهیه برنامه آموزش برای تأمین کنندگان

ــ تدوین برنامه آموزشی حین کار

ــ تهیه و توزیع جزوات و کتب آموزشی مرتبط با برنامه های آموزشی

ــ ارتباط با مراکز آموزشی

ــ همکاری و مشارکت در تهیه دستورالعمل های آموزشی و کارآموزی کارکنان شاغل جهت آشنایی بیشتر با شرح وظایف

ــ بررسی و اظهار نظر در مورد بورسیه ها و دوره های آموزشی داخلی و خارجی در زمینه های مختلف تخصصی

ــ ارتباط مستمر و مداوم با معاونت و مدیران، به منظور بهره گیری از خدمات مورد نیاز

ــ برنامه ریزی و زمان بندی برگزاری سمینارهای آموزشی ویژه مدیران و کارشناسان

ــ همکاری و مشارکت در طراحی و پیاده ســـازی آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه و سیستم های نرم افزاری مورد نیاز

ــ حفظ و نگهداری کلیه امکانات، اثاثیه و تجهیزات واحد مربوطه

ــ پیگیری سایر امور ارجاعی از جانب مقامات مافوق

ــ انجام سایر وظایف محوله در محدوده شرح وظایف