دفتر مدیریت پروژه ها

تعداد بازدید:۴۴۷

1ـ شرایط احراز طبقات شغلی

عنوان طبقه شغلی

شرایط احراز

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

سابقه کار مرتبط

توضیحات

مسئول واحد مدیریت پروژه

لیسانس

برق ـ مکانیک

4 سال

 

2) شرح وظایف کلی طبقات شغلی (جاری و ادواری)

 

ـ تهیه و تدوین پروسه عملیاتی اجرای پروژه ها و زمان بندی آن که با نظرسنجی و مشاوره از بخش اجرایی و کارگاه و بخش بازرگانی انجام می شود.

ـ نظارت بر حسن اجرای عملیات پروژه از نظر تطبیق آن با زمان بندی طرح و تنظیم گزارش پیشرفت کار ماهیانه ، مقاطع و نهایی برای پروژه ها.

ـ تهیه فایل های مربوط به مدیریت پروژه و اجرای عملیات مکانیزه برای مدیریت پروژه .

ـ پیگیری جهت دریافت اطلاعات و طبقه بندی آن برای ردیابی محصول از نظر عملکرد فنی محصولات خروجی و ارائه آن به بخش های ذیربط .

ـ مستندسازی پروژه ها از نظر زمان بندی و ارتباط فعالیتها .