دفتر برنامه ریزی

تعداد بازدید:۵۷۵

1ـ شرایط احراز طبقات شغلی

عنوان طبقه شغلی

شرایط احراز

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

سابقه کار مرتبط

توضیحات

مدیر اداره برنامه ریزی و توسعه معاونت پژوهشی

لیسانس

صنایع

2 سال

 

مدیر اداره برنامه ریزی و توسعه معاونت پژوهشی

لیسانس

سایر رشته های فنی

4 سال

 

2) شرح وظایف کلی طبقات شغلی (جاری و ادواری)

 

ــ برنامه ریزی و کنترل تولید و ارائه برنامه به واحد تولید

ــ پیگیری امور مرتبط با مواد و مشخص نمودن زمان مورد نیاز

ــ پیگیری امور مربوط به جابجایی، انبارش، بسته بندی و نگهداری و تحویل محصول

ــ جمع آوری گزارشات روزانه آمار تولید، ضایعات و دوباره کاری

ــ حفظ و نگهداری و کنترل سوابق کیفیت در حیطه کاری

ــ همکاری با ممیزان داخلی و خارجی در امر ممیزی

ــ همکاری با کمیته راهبری، انجام امور محوله از سوی این کمیته

ــ تهیه گزارشات لازم جهت ارائه به مدیریت عامل

ــ اعلام درخواست نیازمندیهای تولید به مدیر بازرگانی جهت تأمین

ــ تعیین نقطه سفارش و حداقل موجودی برای انبار مواد اولیه

ــ شرکت در جلسات تکوین محصول و مشارکت در تهیه برنامه کنترل و OPC و سایر مستندات مرتبط با تکوین محصول خصوصاً امکانسنجی

ــ همکاری در انجام کنترل فرآیند آماری SPC

ــ همکاری با مسئول آموزش در تعیین نیازمندیهای آموزشی

ــ درخواست تعمیر ماشین آلات و قالبهای تولیدی که به دلائلی متوقف شده اند

ــ انجام شناسایی و ردیابی محصول

ــ برآورد نیروی انسانی مورد نیاز برای تولید و ارائه گزارشات لازم به مدیر عامل

ــ تعیین تجهیزات و منابع لازم جهت تولید

ــ انجام وظایف محوله مطابق با روشهای اجرایی و دستورالعملهای مرتبط