دفتر مدیر اجرایی

تعداد بازدید:۵۲۳

1ـ شرایط احراز طبقات شغلی

عنوان طبقه شغلی

شرایط احراز

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

سابقه کار مرتبط

توضیحات

مدیر اداره اجرایی

 معاونت پژوهشی

لیسانس

فنی ترجیحاً برق و مکانیک

4 سال

 

2) شرح وظایف کلی طبقات شغلی (جاری و ادواری)

 

ــ دریافت برنامه ها و هماهنگی جهت انجام هدف های خرد مطابق برنامه های گروه های پژوهشی (تقسیم فعالیت)

ــ ارائه گزارش برنامه ها به واحد برنامه ریزی

ــ نظارت و پی گیری اهداف خرد و اجرای برنامه ها

ــ حفظ و نگهداری سوابق (اهداف خرد، برنامه ها، گزارش ها و...)

ــ همکاری با ممیزان داخلی و خارجی در امر ممیزی

ــ تهیه گزارشات لازم جهت ارائه به معاونت پژوهشی

ــ نظارت بر عملکرد گروه های پژوهشی و پرسنل تحت سرپرستی

ــ همکاری با اداره برنامه ریزی و توسعه معاونت پژوهشی

ــ همکاری در جهت استخدام نیروی انسانی مورد نیاز

ــ شرکت در جلسات تکوین اهداف کلان و خرد معاونت پژوهشی

ــ همکاری با مسئول آموزش در رابطه با تعیین نیازهای آموزشی پرسنل تحت سرپرستی

ــ جاری نمودن ISO 9001 در معاونت پژوهشی

ــ همکاری با مدیر برنامه ریزی در اجرای مناسب پایش سیستم

ــ نیازسنجی و پروژه یابی جهت معاونت پژوهشی

ــ پی گیری اجرای مصوبات شورای علمی معاونت پژوهشی

ــ همکاری با شورای راهبردی، انجام امور محوله از سوی این شورا

ــ بررسی توجیه اقتصادی طرح ها و پروژه ها

ــ نظارت بر تولید و خدمات معاونت پژوهشی

ــ انجام سایر امور محوله از طرف معاونت پژوهشی