مدیر حوزه ریاست

تعداد بازدید:۱۰۷۴

1ـ شرایط احراز طبقات شغلی

عنوان طبقه شغلی

شرایط احراز

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

سابقه کار مرتبط

توضیحات

مدیر حوزه ریاست

لیسانس

مدیریت

2 سال

 

مدیر حوزه ریاست

فوق دیپلم

امور اداری

4 سال

 

2) شرح وظایف کلی طبقات شغلی (جاری و ادواری)

 

ــ نگهداری و حفظ کلیه اسناد و مدارک براساس ضوابط و دستورالعمل های مربوطه و میزان محرمانگی آنها

ــ جمع آوری، استخراج اطلاعات،  سوابق و گزارشات مورد نیاز ریاست محترم جهاد

ــ برنامه ریزی برگزاری جلسات با افراد حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی حوزه ریاست

ــ اطلاع رسانی وقایع و اخبار مرتبط با حوزه ریاست در زمان مناسب و کیفیت مطلوب

ــ ساماندهی و نظارت بر امور اداری و دفتری حوزه

ــ همکاری و هماهنگی با سایر واحدها معاونین و مدیران مجموعه جهاد در انجام وظایف محوله

ــ همکاری و مشارکت در پیاده سازی و اجرای دستورالعمل ها و روش های اجرایی در حوزه ریاست

ــ نظارت بر نحوه عملکرد قسمت اطلاعات

ــ سازماندهی و نظارت بر امور پیکی مجموعه

ــ نظارت بر امور دبیرخانه اعم از تایپ ، ثبت، ورود و خروج مکاتبات و بایگانی اسناد و مدارک

ــ تلاش در حفظ و نگهداری کلیه امکانات، اثاثیه و وسایل دفتری در حوزه

ــ پیگیری امور ارجاعی از جانب ریاست محترم جهاد

ــ پاسخگویی به کارکنان و مراجعه کنندگان در حد اختیارات و شرح وظایف

ــ درخواست و پیگیری به منظور تهیه اقلام و ملزومات اداری مورد نیاز حوزه

ــ رعایت کلیه آیین نامه ها و دستورالعمل های واحد در موارد تعیین شده

ــ تنظیم نامه های اداری محوله از سوی رییس

ــ نظارت بر مکاتبات با خارج از مجموعه جهاد و توزیع مناسب مکاتبات واصله با هماهنگی ریاست محترم واحد

ــ انجام سایر امور محوله از جانب مافوق