مدیر برنامه ریزی و نظارت

تعداد بازدید:۳۸۳

1ـ شرایط احراز طبقات شغلی

عنوان طبقه شغلی

شرایط احراز

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

سابقه کار مرتبط

توضیحات

مدیر برنامه ریزی و نظارت

فوق لیسانس

صنایع

1 سال

 

مدیر برنامه ریزی و نظارت

فوق لیسانس

سایر رشته های فنی

2 سال

 

مدیر برنامه ریزی و نظارت

لیسانس

صنایع

3 سال

 

مدیر برنامه ریزی و نظارت

لیسانس

سایر رشته های فنی

4 سال

 

2) شرح وظایف کلی طبقات شغلی (جاری و ادواری)

 

 

 

ــ هماهنگی با مدیران و مسئولین قسمتها جهت تدوین برنامه

ــ پیشنهاد برنامه های کلان به رییس واحد

ــ هماهنگی با مدیران و مسئولین قسمتها جهت پیشنهاد بودجه

ــ پیشنهاد بودجه برنامه های قسمت های مختلف به رییس واحد

ــ پیگیری امور در بخش اعتبارات تخصیص یافته به قسمتها

ــ نظارت بر اجرای برنامه ها

ــ ارائه گزارش ناشی از برنامه قسمتها، نحوه انجام برنامه ها و مصرف اعتبارات به رییس واحد

ــ پیشنهاد برنامه کاری مدیران به رییس واحد برای بازه های زمانی مختلف

ــ نظارت بر برنامه کاری مدیران طبق نظر رییس واحد

ــ راهنمایی در اجرای برنامه ها و مشکلات به مدیران

ــ ارائه گزارش از پیشرفت فعالیتها و تأخیر و تقدم زمانی به رییس واحد برای مدیران قسمتها طبق دستور ریاست

ــ اطلاع کامل از خط مشی، اهداف و برنامه های کیفی واحد

ــ شرکت در جلسات، کمیسیون ها، سمینارها و دوره های آموزشی بر حسب مورد

ــ ارائه پیشنهاد اقدام اصلاحی و پیشگیرانه