ریاست واحد

تعداد بازدید:۷۵۹

1ـ شرایط احراز طبقات شغلی

عنوان طبقه شغلی

شرایط احراز

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

سابقه کار مرتبط

توضیحات

رییس واحد

دکتر

مدیریت / رشته های فنی

3 سال

 

رییس واحد

فوق لیسانس

مدیریت / رشته های فنی

5 سال

 

2) شرح وظایف کلی طبقات شغلی (جاری و ادواری)

 

ــ تدوین خط مشی و سیاستهای کلی واحد

ــ تصویب نمودار سازمانی و شرح وظایف و مسئولیت ها

ــ تصویب و بازنگری نظامنامه و مستندات سیستم کیفیت 

ــ تصویب کلیه روشها، دستورالعملها و آیین نامه ها و نظارت بر اجرای بهینه آنها

ــ بررسی ادواری عملکرد معاونتها، مراکز، پروژه ها

ــ تشکیل جلسات بازنگری مدیریت و دریافت گزارشهای نماینده مدیریت

ــ تصویب نهایی گزارشات بازنگری مدیریت و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه پیشنهاد شده در رابطه با عدم تطابقات احتمالی مشاهده شده

ــ تعیین و معرفی نماینده مدیریت در کیفیت

ــ انجام تحقیقات و پژوهش های کاربردی با هدف تولید فناوری بومی و محصولات نیمه صنعتی و صنعتی جهت حضور مؤثر در بازارهای داخلی و خارجی

ــ برنامه ریزی محقق سازی طرح های پژوهشی کاربردی با هدف تولید محصولات نیمه صنعتی و صنعتی

ــ حضور فعال در مجامع علمی و صنعتی داخلی و خارجی جهت توسعه فعالیتهای اقتصادی در مجموعه جهاد

ــ تحقق و بررسی و ارائه طرح های لازم به منظور تحقق ارزش های اسلامی و انقلابی

ــ تبلیغ و ترویج فرهنگ و ارزش های اسلامی و فرهنگی در چارچوب سیاست های جهاد

ــ ارائه خدمات مشاوره ای در قالب تحقیقات، گزارش ها و نظرات کارشناسی به متقاضیان داخلی و خارجی

ــ ارائه آموزش های تخصصی علمی و کاربردی مورد نیاز مخاطبین عمومی و اختصاصی (بخش صنعت) با رعایت اصول و قواعد کیفی آموزش

ــ برنامه ریزی چاپ و انتشار کتب، نشریات و گزارشات علمی و پژوهشی

ــ اطلاع رسانی یافته های پژوهشی به مخاطبین داخلی و خارجی به طرق مختلف

ــ برقراری ارتباط با دانشگاه ها، مؤسسات پژوهشی داخلی و خارجی و سایر مجامع علمی به منظور تقویت مبانی کارشناسی تحقیق و پژوهش

ــ برگزاری نشست ها، کارگاهها، همایش ها و سمینارهای داخلی و خارجی و نیز مشارکت با سازمان ها و مؤسسات مختلف علمی و تخصصی

ــ عضویت در مجامع علمی و سازمان های مشابه داخلی و خارج و همکاری و مشارکت با آنها طبق قوانین و مقررات مربوطه

ــ بررسی و تحقیق در حوزه‌های تخصصی با هدف دستیابی به نوآوری و اختراعات مختلف در زمینه‌های تخصصی

ــ ایجاد زمینه لازم جهت پاسخگویی به نیازهای تخصصی علمی و صنعتی در حوزه‌های تخصصی و بازارهای هدف

ــ نیازسنجی مشکلات و نیازهای علمی و تخصصی جامعــــه و برنامه ریزی جهت فراهم آوردن زمینه فعالیت های علمی و پژوهشی جهت رفع موانع و مشکلات در حوزه های تخصصی مربوطه

ــ حمایت، تشویق و جذب دانشجویان و پژوهشگران خبره و برنامه ریزی جهت بکارگیری مؤثر آنها

ــ کنترل و نظارت عالیه با برنامه ها و فعالیت های شرکت ها و مراکز تابعه

ــ همکاری و مشارکت با جهاد مرکز در خصوص برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌ها و فعالیت‌های تخصصی مصوب

ــ برنامه ریزی جهت تشکیل گروه ها و مراکز کاری تخصصی مختلف در قالب شرکت های تابعه

ــ همکاری و مشارکت با سایر واحدهای جهاددانشگاهی در راستای محقق سازی مأموریت و اهداف جهاددانشگاهی

ــ اطلاع رسانی فعالیت های جهاددانشگاهی در سطح جامعه متناسب با حوزه های تخصصی جهاد

ــ برقراری ارتباط مستمر با دانشگاه و صنعت و نیز سایر نهادها و سازمان های مرتبط

ــ برنامه ریزی و اولویت بندی طرح های توسعه کمــــی و کیفی فعالیت های جهاد در راستای برنامه های راهبردی مجموعه

ــ همکاری و مشارکت فعال در طرح های بزرگ فراسازمانی و ملی و منطقه ای

ــ پیگیری مستمر جهت محقق سازی بهره برداری از نتایج تحقیقات و مطالعات انجام شده

ــ انجام پژوهش های کاربردی و ایجاد تکنولوژی بومی کشور در زمینه های علمی و تخصصی مربوطه

ــ پاسخگویی به نیازهای صنعتی کشور و ایجاد خودکفایی از طریق انجام تحقیقات، تولید محصولات صنعتی و نیمه صنعتی و ارائه خدمات تخصصی در حوزه برق و الکترونیک

ــ برنامه ریزی مستمر جهت توسعه فعالیت های اقتصادی با هدف دستیابی به خودکفایی مالی و سودآوری در مجموعه جهاد

ــ برنامه ریزی و سیاست گذاری متنوع سازی منابع درآمدی جهاد

ــ انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق