معاونت پشتیبانی

تعداد بازدید:۶۳۰

1ـ شرایط احراز طبقات شغلی

عنوان طبقه شغلی

شرایط احراز

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

سابقه کار مرتبط

توضیحات

معاون پشتیبانی

فوق لیسانس

مدیریت ـ حسابداری

3 سال

 

معاون پشتیبانی

لیسانس

مدیریت ـ حسابداری

4 سال

 

معاون پشتیبانی

لیسانس

سایر رشته ها

6 سال

 

2) شرح وظایف کلی طبقات شغلی (جاری و ادواری)

 

 

ــ  مدیریت امور اداری و پرسنلی مجموعه جهاددانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی

ــ برنامه ریزی نظارت بر انجام امور خدمات عمومی و پشتیبانی مجموعه از قبیل تأسیسات، نقلیه و خدمات فنی و تخصصی و عمومی

ــ کنترل نظارت بر حسن اجرای کلیه امور اداری و مالی و معاملاتی در چارچوب قوانین و ضوابط جاری مجموعه جهاد در کلیه قسمتها و مراکز

ــ همکاری و مشارکت در تدوین و تنظیم بودجه سالانه واحد

ــ نظارت بر تهیه و تنظیم صورت های مالی مربوط به عملکرد سالانه کل مجموعه و همچنین مراکز و معاونت ها به صورت جداگانه

ــ برنامه ریزی و مدیریت امور مالی و سرمایه گذاری واحد

ــ همکاری و مشارکت در خصوص جذب نیروهای مورد نیاز مجموعه

ــ برنامه ریزی اتخاذ تدابیر لازم جهت ارتقاء سیستم ها و روش ها و استقرار نظام های نوین سازمانی، اداری و مالی و مدیریتی در مجموعه جهاددانشگاهی

ــ همکاری و مشارکت در سازماندهی فعالیت های مربوطه و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت ها و اختیارات قسمتهای زیر مجموعه

ــ شرکت در کمیسیونها، سمینارها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق

ــ پیشنهاد آیین نامه ها و مقررات اداری، مالی و پرسنلی مجموعه

ــ نظارت مستمر بر انتصاب افراد واجد شرایط در مشاغل مربوطه

ــ همکاری و هماهنگی با سایر معاونت ها و مراکز به منظور اعمال روش های کارآمد استفاده از منابع

ــ ابلاغ تصمیمات اتخاذ شده به منظور اجرای برنامه ها به هر یک از مراکز و قسمتهای واحد

ــ همکاری و مشارکت در تبیین مأموریت، اهداف، سیاست ها و استراتژی های کلی مجموعه جهاد

ــ طراحی و تدوین اهداف و استراتژی های تخصصی امور مالی و اداری و پرسنلی در راستای استراتژی های کلی مجموعه جهاد

ــ پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه ها و طرح های تحول و اصلاحات اداری، توسعه فناوری اطلاعات در نظام اداری و نوسازی اداری مجموعه

ــ برنامه ریزی و ساماندهی ایجاد زیر ساخت های مدیریتی، اطلاعاتی و عملیاتی در مجموعه جهاددانشگاهی

ــ همکاری و مشارکت با معاونت فرهنگی و پژوهشی جهت اجرای دوره های آموزشی مدیران و پرسنل جهاد

ــ کنترل و نظارت بر حسن اجرای قوانین، مقررات و آیین نامه های مالی و اداری

ــ ابلاغ آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه به قسمتهای ذیــــربط و ارائه راهنمایی جهت محقق سازی آنها

ــ همکاری و مشارکت در جمع آوری و تجزیه و تحلیل و تلفیق بودجه پیشنهادی قسمتها، برآورد هزینه های لازم برای اجرای برنامه ها، طرح ها و فعالیت ها و تهیه پیش نویس بودجه سالانه جهت ارائه به ریاست مجموعه

ــ ایجاد هماهنگی و کنترل و نظارت عالیه بر عملکرد قسمتهای پشتیبانی مستقر در مرکز

ــ نظارت بر اجرای دقیق روشهای اجرایی و دستورالعمل های مربوطه

ــ پیگیری سایر امور ارجاعی از جانب رییس واحد