مدیر اداره بازرگانی و پروژه یابی

تعداد بازدید:۵۲۱

1ـ شرایط احراز طبقات شغلی

عنوان طبقه شغلی

شرایط احراز

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

سابقه کار مرتبط

توضیحات

مدیر بازرگانی

لیسانس

بازرگانی ـ صنایع

2 سال

 

مدیر بازرگانی

لیسانس

سایر رشته ها

4 سال

 

 

2) شرح وظایف کلی طبقات شغلی (جاری و ادواری)

 

 

ــ همکاری در تعیین سیاستها و خط مشی شرکت در مورد نحوه ارتباط با مشتریان

ــ ارتباط با مشتریان و دریافت پیشنهادات و خواسته های آنان و ارائه آن به داخل شرکت

ــ کنترل و دریافت گزارشات امکان سنجی

ــ کنترل و نظارت بر سیستم آنالیز قیمت

ــ تصمیم گیری در مورد قیمت محصولات شرکت بعد از دریافت گزارشات امکان سنجی

ــ عقد قرارداد با مشتریان

ــ نظارت بر قراردادهای تأمین کنندگان

ــ نظات و کنترل بر حساب های جاری شرکت و نحوه پرداخت هزینه ها

ــ کنترل و نظارت بر انجام پروژه های موجود در شرکت از لحاظ مالی و تصویب بودجه مورد نیاز آن

ــ نظارت بر پرسنل تحت سرپرستی

ــ مشارکت با بخش کیفیت در انجام ارزیابی تأمین کنندگان

ــ تأیید درخواست خریدهای انجام شده و انتخاب تأمین کننده مناسب

ــ انجام وظایف محوله مطابق با روشهای اجرایی و دستورالعملهای مرتبط