مدیر امور اداری

تعداد بازدید:۵۷۵

1ـ شرایط احراز طبقات شغلی

عنوان طبقه شغلی

شرایط احراز

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

سابقه کار مرتبط

توضیحات

مدیر امور اداری

لیسانس

مدیریت ـ حسابداری

2 سال

 

مدیر امور اداری

فوق دیپلم

مدیریت ـ امور اداری

3 سال

 

2) شرح وظایف کلی طبقات شغلی (جاری و ادواری)

 

ــ نظارت و مشارکت در طراحی و تدوین سیستم ها، نظام ها، طرح ریزی فرمها و گزارشات جهت امور اداری

ــ نظارت و همکاری در طراحی و تدوین آیین نامه ها، دستورالعمل های اداری در زمینه های مختلف استخدامی

ــ برنامه ریزی و اقدام در جهت تأمین و جذب نیروی انسانی مورد نیاز واحد

ــ اطلاع کامل از اهداف کیفی سیستم و خط مشی کیفی واحد

ــ مشارکت، هماهنگی و کنترل در تنظیم قراردادهای پرسنلی و کنترل اجرای مفاد قراردادها

ــ اداره امور نیروی انسانی واحد در زمینه های استخدام، ترفیعات، تنبیهات، تعیین حقوق و دستمزد، خدمات درمانی، بهداشتی و رفاهی در چهارچوب اختیارات تفویض شده

ــ بررسی و مطالعه در زمینه توانایی های نیروی انسانی موجود و اقدام لازم در مورد نقل و انتقالات پرسنلی با رعایت ضوابط اداری و صلاحدید مقامات مافوق

ــ مشارکت در تهیه و تنظیم نمودارهای سازمانی و تشکیلات و به روز نگهداشتن آن

ــ نظارت و مشارکت در انجام تشریفات مربوط به استخدام افراد جدید، بازنشستگی، بازخرید، اخراج، استعفاء، تخلفات کارکنان و رعایت آیین نامه های مربوطه

ــ نظارت و مشارکت در طراحی، استقرار و به روز نگهداشتن سیستم حقوق و دستمزد و مزایای پرسنل با همکاری امور مالی و به کار گیری اعمال نظام ها و ضوابط قانونی مربوطه

ــ نظارت بر امر نگهداری و بایگانی، مدارک و اوراق، پرونده های پرسنلی کارکنان، قراردادها و به روز نگهداشتن اطلاعات مربوط به آن

ــ نظارت بر ارائه خدمات و سرویس های رفاهی در حدود اختیارات تفویض شده

ــ نظارت و مشارکت در امر تهیه گزارشات و آمار مورد نیاز در مورد امور تحت سرپرستی

ــ مشارکت و اقدام در به کارگیری سیستم های مکانیزه و نرم افزارهای مورد نیاز جهت امور اداری

ــ شرکت در جلسات، کمیسیون ها، سمینارها و دوره های آموزش برحسب مورد

ــ مشارکت در ارزیابی عملکرد کارکنان و انجام اقدامات لازم در جهت اعمال سیاست های تشویقی و انضباطی مورد نیاز

ــ ارائه پیشنهاد اقدام اصلاحی و پیشگیرانه

ــ برقراری تماس و مراجعه به ادارات، سازمان ها و مؤسسات جهت پیگیری و اقدام در امور محوله

ــ بررسی دوره ای شرح وظایف به منظور به روز نمودن استانداردهای مربوطه

ــ رعایت کلیه آیین نامه ها و دستورالعمل های واحد در موارد تعیین شده

ــ همکاری و هماهنگی با سایر معاونین و مدیران مجموعه در انجام وظایف محوله

ــ انجام سایر وظایف محوله در محدوده شرح وظایف